Terma dan syarat

Selamat datang ke sierracode.com.my. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mengawal hubungan sierracode.com.my dengan anda berhubung dengan laman web ini.

Istilah sierracode.com.my atau ‘kami’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web tersebut. Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami. Penggunaan laman web ini tertakluk kepada syarat penggunaan berikut:

  • Kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat umum dan kegunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Kami mahupun mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara nyata mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
  • Penggunaan anda terhadap sebarang maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.
  • Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain menurut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.
  • Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di tapak web.
  • Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh menimbulkan tuntutan untuk kerosakan dan/atau menjadi kesalahan jenayah.
  • Dari semasa ke semasa laman web ini juga boleh memasukkan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong tapak web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.
  • Anda tidak boleh membuat pautan ke tapak web ini daripada tapak web atau dokumen lain tanpa kebenaran bertulis daripada sierracode.com.my terlebih dahulu.
Scroll to Top